Blijf op de hoogte

Van wet- en regelgeving

Wat hoort er voor de overdrachtsbelasting bij een woning?

Wat is een aanhorigheid en wat niet? Van een ‘aanhorigheid’ is sprake als een onroerende zaak op het moment van de verkrijging naar objectieve maatstaven behoort bij de woning, daarbij in gebruik is en daaraan dienstbaar is. Dit begrip aanhorigheid geldt...

Deadline 1 september aanvraag huur- en zorgtoeslag 2021

Huur- en zorgtoeslag De huurtoeslag is een tegemoetkoming voor degenen die veel huur betalen in relatie tot hun inkomen. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming voor zorgkosten voor personen met een laag inkomen. U moet beide toeslagen zelf aanvragen via ‘Mijn...

Hoe zit het met btw bij aanschaf vakantiewoning?

Aftrek btw bij aanschaf Als u de vakantiewoning deels verhuurt, kunt u de btw bij aanschaf van de vakantiewoning in beginsel in aftrek brengen. Bewoont u de vakantiewoning deels ook zelf, dan moet u hiervoor wel een correctie aanbrengen. Er is dan immers sprake van...

Invoering UBO-register vertraagd

UBO-register Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar...

Advieswijzer Overstappen naar een bv? 2022

Winst belast in de bv In de bv betaalt u vennootschapsbelasting over – kort gezegd – de behaalde winst. Over de eerste € 395.000 winst betaalt de bv in 2022 15% belasting, over het meerdere 25,8%. Pas als de bv de winst die na belasting resteert,...

Dga, wanneer is een lening bij uw bv (on)zakelijk?

Rekening-courant of geldlening? In een zaak bij het gerechtshof Leeuwarden was sprake van een rekening courant-verhouding tussen de dga en zijn bv. In de loop der jaren was de schuld van de bv fors toegenomen. Toen het met de bv financieel fout liep, wilde de dga de...

Tweede Kamer wil liquiditeitsproblemen box 3 voorkomen

Wijziging heffing box 3 Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad zal de heffing over vermogen in box 3 worden gewijzigd. De Hoge Raad was van mening dat het huidige systeem van heffing over een verondersteld rendement dat hoger is naarmate het vermogen...

Tijdelijk soepelere Belastingdienst bij saneringsakkoorden

Minnelijke saneringsakkoorden Bij een minnelijk saneringsakkoord maakt de ondernemer buiten de rechter om afspraken met zijn schuldeisers om zijn schulden zoveel mogelijk binnen 36 maanden af te lossen. Na die periode wordt een mogelijke restschuld door alle...

Andere optieregeling voor startups vanaf 2023

De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel dit najaar behandelen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet vanaf 2023 ingaat. Huidige regeling aandelenopties startups Op basis van de huidige wet worden aandelenopties belast op het moment dat deze optierechten worden...