Gedragscode

Gedragscode Accountantskantoor Oliemans BV

Accountantskantoor Oliemans BV is een professionele zakelijke dienstverlener. Wij handelen op basis van integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid. Onze dienstverlening is mede daardoor kwalitatief hoogwaardig. Onze organisatie werkt efficiënt en effectief waardoor tegen concurrerende tarieven gewerkt kan worden.

Wij handelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak.

Dit vertaalt zich in taalgebruik, wijze van kleden en onderlinge omgangsvormen. Tijdens de uitoefening van onze functie treden wij op eerlijke en zorgvuldige op in overeenstemming met de vereisten van de wet en de verordeningen en voorschriften van de beroepsorganisaties.

In onze dienstverlening wordt de Verordening Gedragscode van NBA in acht genomen en op de naleving ervan wordt systematisch toegezien. In deze Gedragscode worden basisprincipes voorgeschreven voor onze dienstverlening.

Basisprincipes

Integriteit
De gebruikelijke betekenis van integriteit is rechtschapenheid of onkreukbaarheid. Iemand is integer als hij beantwoordt aan vooropgezette standaarden van gepast gedrag. Maar er is ook een betekenis van integriteit die staat voor professionele verantwoordelijkheid. Vaak is niet precies in regels of normen vastgelegd wat dat inhoudt, maar het komt erop neer dat een persoon staat voor wat hij doet.

Wij vinden “wij staan voor wat wij doen” ook een passende omschrijving en handelen daar naar. Die houding wordt ook van onze medewerkers verwacht, zowel tegenover cliënten als richting collega’s, directie en relaties.

Objectiviteit
Wij beperken ons tot de feiten en laten ons niet beïnvloeden door eigen gevoelens of vooroordelen, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door derden.

Deskundigheid en zorgvuldigheid
Wij verlenen professionele diensten op basis van kennis en door te handelen in overeenstemming met vaktechnische en overige beroepsvoorschriften. Het gaat dan naast een zeker kennisniveau ook om vakmanschap (professional judgement). Delegatie, uitvoering van werkzaamheden en dossiervorming zijn eveneens van belang. Dit noemen wij de deugdelijke grondslag. Ons kennisniveau wordt niet alleen op peil gebracht en gehouden door te voldoen aan Permanente Educatieverplichtingen. Wij houden tevens relevante vakliteratuur bij en blijven op de hoogte van brancheontwikkelingen. In ons periodiek kantooroverleg komen relevante vaktechnische onderwerpen aan de orde.

Geheimhouding
Alle informatie over opdrachten en cliënten moet geheim worden gehouden. Deze bepaling is essentieel voor het verkrijgen en behouden van het vertrouwen. Iedereen binnen ons kantoor is gehouden aan deze beroepseis en om die reden is in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsclausule opgenomen. Op de geheimhoudingsbepalingen zijn in de regelgeving enkele uitzonderingen opgenomen, bijvoorbeeld bij fraude en rechtszaken. Die uitzonderingen zullen binnen onze accountantsorganisatie uitsluitend door of met toestemming van directie van Accountants Kantoor Oliemans B.V. worden toegepast.

Professioneel gedrag
We handelen op basis van aan het beroep eigen gedrag. Dit betekent dat wij allen ons niet uitsluitend willen houden aan de basisbeginselen voor de vaktechnische kwaliteit in formele zin maar dat ook de strekking en bedoelingen ervan uit ons gedrag moeten blijken. Dit geldt evenzeer voor de private en adviesfunctie. Tevens dienen wij als accountant/adviseur ons te gedragen naar de voorbeeldfunctie die wij als accountant/adviseur hebben. Kortom, een professioneel kritische instelling en beschouwing.

Praktische uitwerking
We verlenen onze professionele diensten in overeenstemming met bovenstaande basisprincipes en de in ons kantoorhandboek vastgelegde technische en professionele normen. Dit houdt onder meer het volgende in:

  • We zijn alleen betrokken bij praktijken die legaal en ethisch zijn.
  • We accepteren en betalen geen steekpenningen.
  • We bieden alleen diensten aan die binnen ons competentiebereik vallen.
  • We voldoen aan onze contractuele verplichtingen en rapporteren en factureren op een eerlijke wijze.
  • We respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze cliënten, onze mensen en anderen met wie wij zaken doen.
  • We bewaken onze objectiviteit en onafhankelijkheid.
  • Wanneer dat nodig is uit hoofde van de complexiteit van kwesties waarmee we worden geconfronteerd of vanwege het risico, raadplegen we externe deskundigen in overeenstemming met de richtlijnen voor consultatie.

Klachtenregeling
Klik hier voor onze klachtenregeling

Klokkenluidersregeling
Klik hier voor de Klokkenluidersregeling