Waarom online boekhouden?

Bent u ondernemer dan weet u dat u altijd een sluitende boekhouding moet voeren. Dat u al uw bonnetjes en facturen netjes moet ordenen en dat u of uw boekhouder moet zorgen voor een jaarrekening en een juiste belastingaangifte. Doet u dit handmatig, oftewel op papier,...

Eisen aan ingebrekestelling voor dwangsom

Wanneer een bestuursorgaan zoals de Belastingdienst te laat is met het nemen van een beslissing kan een dwangsom worden verbeurd. Daarvoor is een schriftelijke ingebrekestelling nodig. De Hoge Raad heeft in een aantal arresten de eisen opgesomd waaraan een...

Parlementaire behandeling Belastingplan 2016

Bij de behandeling van het Belastingplan 2016 in de Tweede Kamer hebben twee onderwerpen veel aandacht gekregen. Het gaat om de voorgestelde wijzigingen in box 3 en de bestrijding van het emigratielek in box 2.De wijzigingen in box 3, die moeten ingaan op 1 januari...

Modernisering verlofregelingen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging ingediend op het wetsvoorstel modernisering regeling voor verlof en arbeidstijden. Deze nota van wijziging bevat het voorstel voor een regeling van overgang van het resterende...

Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling loopt af

Er zijn Kamervragen gesteld over de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Door deze verruiming kan iemand tot € 100.000 belastingvrij schenken voor de financiering van een koopwoning zonder dat er beperkingen gelden aan de relatie tussen schenker en...